බාහිර අයදුම්කරුවන් සඳහා උපදෙස් මාලාව

අප විද්‍යාලයේ 2020-2022 අධ්‍යයන වර්ෂයේ අ.පො.ස (උ.පෙළ) විෂය ධාරාවන් සඳහා බාහිර අයදුම්කරුවන් තෝරා ගැනීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2020/07/01 දින පෙ.ව. 8.30 ට විද්‍යාලයීය ප්‍රධාන ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

ඒ සදහා පහත ලිපි ලේඛන රැගෙන දෙමාපිය/ භාරකරු සමග සම්පූර්ණ පාසල් නිල ඇදුමින් සැරසී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පිළිවෙත්වලට අනුකූලව සහභාගි වන ලෙස දන්වා සිටිමි.

1. උප්පැන්න සහතිකයේ මුල් පිටපත

2. සහතික කරන ලද අපොස (සා.පෙළ) ප්‍රතිඵල ලේඛණය

3. කුසලතා සහතික

4. ලිපිනය ලියු මුද්දර කවරය ( ලි.ප.තැපැල් සදහා )

5. කාඩ්බෝඩ් ලිපි ගොණු කවරයක් ( නිල් . රතු .කොළ . රෝස. කහ )